Antspaudu gamyba

 

Antspaudų užsakymo tvarka

Antspaudas - įtaisas, kurio paskirtis - deformacijos būdu arba dažais daryti apskritimo formos žymas su Lietuvos valstybės herbu ar be jų ir su juridinio ar fizinio asmens rekvizitais.   
( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399640 )

Norint užsakyti antspaudą yra tam tikros taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.5-V-684      ( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404161/asr )


Užsakant apvalų antspaudą:
6. Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis užsakyti antspaudo pagaminimą, turi kreiptis į antspaudų gamintoją.
7. Antspaudų gamintojas, prieš priimdamas užsakymą pagaminti antspaudą, turi užpildyti laisvos formos užsakymo blanką ir pareikalauti iš juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens (toliau - užsakovas):
7.1 išrašo iš Juridinių asmenų registro su juridinio asmens rekvizitais ar fizinio asmens komercinę, ūkinę, finansinę ar profesinę veiklą įrodančio pažymėjimo;
Galima pateikti įmonės ESI (elektroninis sertifikuotas išrašas) kurį išduoda VĮ Registrų centras. Užsiimantiems individualia veikla ar turintiems verslo liudijimą - reikia pateikti išduotą pažymą apie veiklos vykdymą.
7.2 užsakovo tapatybę patvirtinančio dokumento, o jei dokumentus pateikia įgalioti asmenys - ir įgaliojimo užsakyti pagaminti ir (ar) atsiimti antspaudus.
Jei įmonės antspaudą užsako ar atsiima ne įmonės vadovas, reikia pateikti įgaliojimą, pasirašytą įmonės vadovo. Jei į apvalų įmonės antspaudą norite įdėti logotipą, reikia pateikti pažymą apie logotipo registravimą patentų biure.
8. Antspaudų gamintojas Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtinęs savo parašu, eilės tvarka kartu su užsakymo blanku sega į atskirą bylą. Antspaudų gamintojas šią bylą saugo 5 metus.
9. Antspaudų gamintojas, pagaminęs antspaudą (-us), prieš jį (juos) atiduodamas, turi atspausti užsakymo blanke pagaminto antspaudo (-ų) pavyzdį ir pasirašyti.
10. Užsakovas, pasiėmęs pagamintą (-us) antspaudą (-us), turi pasirašyti užsakymo blanke šalia atspausto antspaudo (-ų) pavyzdžio (-ių).

ANTSPAUDŲ SAUGOJIMAS
1. Už antspaudų saugumą iki jų atidavimo atsako gamintojas. Gamintojas antspaudus, antspaudų gamybos įrangą, žurnalus bei bylas laiko patalpose, kurios atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Pagaminti antspaudai laikomi pritvirtintose prie grindų arba sienų metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su patikima vidine spyna.
2 . Antspaudų turėtojai antspaudus ir dokumentus, pagal kuriuos gali būti užsakytas antspaudų pagaminimas, saugo taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Rekomenduojama antspaudus laikyti pritvirtintose prie grindų arba sienų metalinėse spintose (seifuose). Raktus nuo metalinių spintų (seifų) turėtų saugoti profesines paslaugas teikiantis fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Už tai, kad nebūtų užsakytas antspaudo su tokiais pačiais rekvizitais pagaminimas, atsako juridinio asmens vadovas, profesines paslaugas teikiantis fizinis ar kitas fizinis asmuo.

ANTSPAUDŲ SUNAIKINIMAS
1. Gamintojas ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį privalo sunaikinti sugadintus bei užsakovų ilgiau kaip 3 mėnesius neatsiimtus antspaudus. Apie antspaudų sunaikinimą surašomas sunaikinimo aktas. Šiuos aktus savo parašu tvirtina gamintojo administracijos vadovas. Gamintojas šiuos aktus saugo 10 metų.
2. Juridinių asmenų antspaudus sunaikina juridinio asmens vadovo įsakymu sudaryta komisija. Komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nariai. Apie sunaikintus antspaudus surašomas antspaudų sunaikinimo aktas, kuris saugomas 10 metų. Fiziniai asmenys nereikalingus antspaudus sunaikina patys.

Grižti atgal